Aplikacja do składania deklaracji PIT za rok 2011 za darmo

W Komputery
0

PIT 37 jest standardową deklaracją przy której wpłaty na podatek pobiera pracodawca. Jeśli pracownik nie będzie korzystał w roku podatkowym z potrąceń fiskalnych i nie ma dodatkowych dochodów, może w miejsce PIT 37 zobligować zatrudniającego do wysłania do organu skarbowego zamiast niego PIT 40 lub PIT 40A.
PIT-37 sporządza podatnik gdy:

wyłącznie za pośrednictwem pracodawcy otrzymał przychody ze źródeł położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach z użyciem skali podatkowej, tj. głównie:

wynagrodzeń i innych przychodów z stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), pracy nakładczej, stosunku służbowego,
należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
przychodów z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej), kontraktów menedżerskich,
należności z umowy aktywizacyjnej,
świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,

emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),

zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych,
stypendiów,


nie prowadzili działów specjalnych produkcji rolnej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych na zasadach ogólnych przy użyciu skali podatkowej,
nie odejmują od dochodów strat z lat ubiegłych,
nie są zobligowani dodawać do pozyskanych profitów otrzymanych przez niepełnoletnie dzieci,


W przypadku podatników wybierających łączne opodatkowanie dochodów małżonków, powyższe warunki dotyczą obojga małżonków.
Podatnicy, którzy nie spełniają wyżej wymienionych obwarowań, a są opodatkowani zgodnie ze skalą podatkową, przekazują deklarację PIT-36.
Załączniki do deklaracji PIT-37:

PIT/O – dla podatników, dokonujących odliczeń od dochodu (np. wydatki na zakup nowych technologii, darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, ulga na internet, itp.) bądź od podatku (np. ulga za wyszkolenie uczniów, ulga prorodzinna). Formularz ten nie dotyczy ulg mieszkaniowych.
PIT/D – sporządzany przez osoby, które odliczają wydatki mieszkaniowe od podatku lub od dochodu. Do tego formularza dołączyć można również oświadczenie PIT-2K - w przypadku gdy osoba korzysta z możliwości odliczenia zapłaconych odsetek od kredytów uzyskanych na cele mieszkaniowe – tzw. ulga odsetkowa.
Dodaj Tag