Darmowy program do rozliczania PITów 2012

W Komputery
0

PIT-37 jest standardową deklaracją dla której zaliczki pobiera płatnik. W przypadku gdy podatnik nie ma zamiaru korzystać w roku fiskalnym z potrąceń podatkowych i nie ma dodatkowych przychodów, może w zastępstwie PIT-37 zobowiązać pracodawcę do wysłania do organu podatkowego za niego PIT-40A lub PIT 40.
PIT 37 wysyła osoba w przypadku gdy:

jedynie za pośrednictwem pracodawcy otrzymał przychody ze źródeł będących w obrębie Polski, opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. głównie:

świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

stypendiów,
wynagrodzeń z umowy aktywizacyjnej,
dochodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z pełnienia obowiązków społecznych, umów zlecenia, działalności sportowej), zasiadania w radach nadzorczych, kontraktów menedżerskich,
wynagrodzeń za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
rent lub emerytur krajowych (w tym rent socjalnych, rent strukturalnych),

przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
wynagrodzeń i innych przychodów z stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), pracy nakładczej,
należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,


nie odejmują od przychodów strat z lat ubiegłych,
nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów otrzymanych przez małoletnie dzieci,
nie prowadzili działów specjalnych produkcji rolnej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy użyciu skali podatkowej,


W przypadku osób wnoszących o wspólne opodatkowanie zysków współmałżonków, powyższe warunki dotyczą obojga współmałżonków.
Podatnicy, którzy nie spełniają wyżej wymienionych warunków, a są opodatkowani według skali podatkowej, wypełniają formularz PIT-36.
Załączniki do deklaracji PIT-37:

PIT/O – tworzony przez podatników, dokonujących odliczeń od dochodu (np. ulga rehabilitacyjna, darowizny, wydatki na zakup nowych technologii, wydatki na internet, itp.) bądź od podatku (np. ulga na dzieci, ulga za wyszkolenie uczniów). Formularz ten nie dotyczy odliczeń mieszkaniowych.
PIT/D – wypełniany przez podatników, które odliczają wydatki mieszkaniowe od podatku lub od dochodu. Do tego załącznika załączyć można również oświadczenie PIT-2K - w przypadku gdy podatnik odlicza odsetki od kredytów uzyskanych na cele mieszkaniowe – tzw. ulga odsetkowa.
Dodaj Tag