Pity 2011 najlepszy program

W Komputery
0

PIT 37 jest standardowym formularzem dla którego wpłaty na podatek przekazuje płatnik. W przypadku gdy podatnik nie ma zamiaru korzystać w roku podatkowym z potrąceń podatkowych i nie ma innych przychodów, może w miejsce PIT 37 zobowiązać płatnika do przekazania do organu podatkowego zamiast niego PIT 40A lub PIT 40.
PIT-37 przygotowuje osoba jeśli:

jedynie za pośrednictwem płatnika zdobył zarobki ze źródeł położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:

świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
rent lub emerytur krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
świadczeń wypłaconych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub z Funduszu Pracy,


zarobków z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z zasiadania w radach nadzorczych, kontraktów menedżerskich, działalności sportowej), pełnienia obowiązków społecznych, umów zlecenia,
zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
wynagrodzeń i innych profitów z stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego, pracy nakładczej,
należności z umowy aktywizacyjnej,
stypendiów,
należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
wynagrodzeń z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,


nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej,
nie są zobligowani doliczać do uzyskanych profitów uzyskanych przez niepełnoletnie dzieci,
nie odejmują od przychodów strat z lat poprzednich,


W przypadku podatników wnoszących o łączne opodatkowanie profitów małżonków, powyższe warunki obejmują obojga małżonków.
Osoby które nie dopełniają powyższych warunków, a opodatkowani pozostają zgodnie ze skalą podatkową, posyłają formularz PIT-36.
Załączniki do deklaracji PIT-37:

PIT/D – sporządzany przez osoby, korzystających z ulg mieszkaniowych od podatku lub od dochodu. Do tego formularza załączyć można też oświadczenie PIT 2K - w przypadku gdy osoba korzysta z odliczenia zapłaconych odsetek od kredytów uzyskanych na cele mieszkaniowe – czyli ulga odsetkowa.
PIT/O – dla osób, korzystających z ulg odliczanych od dochodu (np. ulga na internet, wydatki na rehabilitację, wydatki na nabycie nowych technologii, darowizny, itp.) lub od podatku (np. ulga prorodzinna, ulga za wyszkolenie uczniów). Druk ten nie dotyczy ulg związanych z wydatkami mieszkaniowymi.
Dodaj Tag