Informacje24.cixx6.com- Najnowsze informację ze świata Polityki.

W Polityka
0

Informacja jest to wyróżnienie za pomocą jeden układ informacyjny (odbiorcę), ze swojego repertuaru, pewnego stanu wyróżnionego (przez odróżnienie go odkąd innego stanu wyróżnionego), odbijające nagroda stanu wyróżnionego układu informacyjnego będącego nadawcą(Definicja 1). O informacji jest dozwolone po tej stronie powiadać jeno w odniesieniu do układu, który jest błyskotliwy ją pozbawić (odbić nagroda stanu wyróżnionego nadawcy), i wprost przeciwnie w takim zakresie, w jakim jest zdolny. Różne zależności informacyjne mogą odbijać (rozpoznawać) różne stany wyróżnione z różnych repertuarów. W tym znaczeniu dana ma natura względny i jest nazywana informacją względną. Informacja przekazywana w postaci komunikatu nie jest wewnętrzną własnością tego komunikatu, wszelako zależy od chwili zbioru (repertuaru), z którego ów raport pochodzi. Można powiadać o różnorodności takiego zbioru, której miarą jest entropia informacyjna. Przekazanie komunikatu, inaczej wyróżnienie spośród repertuaru pewnego stanu wyróżnionego ewentualnie zbioru stanów wyróżnionych stanowi ograniczenie różnorodności – relację pomiędzy zbiorem-repertuarem zaś zbiorem stanów wyróżnionych przez komunikat (informację). „...informacja (...) jest różnorodnością, jaką jeden cel zawiera o innym obiekcie, jest wzajemną tudzież względną różnorodnością. (...) informację wolno nazwać jak odbitą różnorodność, jako różnorodność, którą obiekt odbijający zawiera o obiekcie odbijanym...”.Informacja jest to transformacja poprzeczna komunikatów w torze sterowniczym, tj. wariacja pewnego stanu wyróżnionego w pewnym punkcie toru sterowniczego (systemu przekazywania informacji) na pozostały stan nagrodzony w tym samym punkcie; przyporządkowanie sobie tych stanów (relacja pomiędzy nimi)Przykład 1.: Na początku toru sterowniczego mogą częściowo pokrywać stany wyłącznika: wyłączony, włączony; w miejscu pośrednim toru stany napięcia: zerowe, niezerowe; na końcu toru stany żarówki: nieświecąca, świecąca. Informacjami są transformacje: wyłącznik oderwany – przełącznik włączony, napięcie zerowe – zasilanie niezerowe, żarówka nieświecąca – żarówka świecąca. Natomiast transformacje: wyłącznik wyłączony – energia zerowe – żarówka nieświecąca natomiast wyłącznik żywy – energia niezerowe – żarówka świecąca są transformacjami wzdłużnymi komunikatów w torze sterowniczym, tj. zmianami stanów wyróżnionych w pewnym punkcie toru (systemu przekazywania informacji) na stany wyróżnione w innym punkcie toru (przyporządkowaniami sobie tych stanów, relacjami między nimi) oraz nazywane są kodami. Przykład 2.: link o odległości „w terenie” owo relacja między długością danego odcinka, oraz długością odcinka wzorcowego (jednostki miary) np. 3 km : 1 km = 3. Informacja ta przypuszczalnie być zakodowana na mapie, jako historia pomiędzy długością odcinka na mapie zaś długością odcinka wzorcowego mapy np. 3 cm : 1 cm = 3. Kodem jest po tej stronie gawęda pośrodku długością odcinka wzorcowego mapy i długością odcinka wzorcowego „w terenie” – rozmiar (podziałka) mapy np. 1 cm : 1 km = 1:100 000. Wyróżnienie za pośrednictwem układ (nadawcę bądź odbiorcę) pewnego swojego stanu wyróżnionego (odróżnienie go od czasu innego stanu wyróżnionego), o którym artykulacja w definicji pierwszej, skutkuje właśnie ustanowieniem relacji pomiędzy tymi stanami, o której mowa w definicji drugiej.Ujmowana ilościowo dana (ilość informacji) o stanach wyróżnionych (możliwościach, zdarzeniach, wartościach zmiennej losowej, przewidywanych wynikach doświadczenia, strukturze układu modelowanego, treści komunikatu nadanego) β zawarta w stanach wyróżnionych (możliwościach, zdarzeniach, wartościach zmiennej losowej, otrzymanych wynikach doświadczenia, strukturze modelu, treści komunikatu odebranego) α, to usunięta za pomocą α punkt programu nieokreśloności (entropii informacyjnej) β.To, ile informacji zawierają komunikaty, zależy odkąd stanu niewiedzy odbiorcy, co aż do nadawcy. Im większą zmianę w nieokreśloności (niewiedzy) odbiorcy, co do nadawcy, wywołuje meldunek odebrany, tym dostarcza (zawiera) więcej informacji.Można wyróżnić również informację o polityce
Dodaj Tag