komornik sądowy we Wrocławiu

W Prawo
0

Co trzeba zrobić, aby wszcząć egzekucję?

Aby wszcząć egzekucję należy złożyć komornikowi wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym (wyrokiem, nakazem zapłaty, aktem notarialnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności).

Wniosek o wszczęcie egzekucji powinien zawierać:

oznaczenie komornika, do którego wniosek jest kierowany, a w przypadku wyboru komornika oświadczenie o wyborze komornika przez wierzyciela na podstawie art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
imię i nazwisko/ nazwę wierzyciela wraz z jego adresem,
rachunek bankowy, na który należy przekazywać wyegzekwowane od dłużnika kwoty
imię i nazwisko/nazwę dłużnika wraz z adresem zamieszkania, siedziby, prowadzenia działalności, celowe jest podanie również danych identyfikujących dłużnika – PESEL, NIP, REGON, imiona rodziców, datę urodzenia, w miarę możliwości numer telefonu do dłużnika,
wskazanie świadczenia, które ma być spełnione przez dłużnika. W przypadku świadczenia pieniężnego jest to wskazanie kwot, o które wierzyciel wnosi z rozbiciem na poszczególne składniki świadczenia tj. np. należność główna, odsetki, koszty procesu,
wskazanie sposobów egzekucji. Komornik jest w tym zakresie związany wnioskiem wierzyciela i nie może zastosować innego sposobu egzekucji niż zgłoszony we wniosku,
podpis wierzyciela pod wnioskiem egzekucyjnym. Jeżeli w imieniu wierzyciela wniosek składa pełnomocnik, należy do wniosku egzekucyjnego załączyć pełnomocnictwo.


Zgodnie z art. 804 k.p.c. komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności tytułu wykonawczego i wykonuje tytuł zgodnie z wnioskiem wierzyciela.. Wierzyciel zobowiązany jest popierać egzekucję, składać odpowiednie wnioski i wyjaśnienia.

Zlecenie poszukiwania majątku. Podmiotem zobowiązanym do wskazania majątku dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja jest wierzyciel. Jeżeli wierzyciel nie posiada informacji na temat majątku dłużnika może zgodnie z art. 797¹ k.p.c. zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika. W tym celu wierzyciel składa wniosek o treści np. "zlecam Komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art. 797¹ k.p.c."
Dodaj Tag